Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος)»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος)» (Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: 45252127-4 "Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων"), με προϋπολογισμό 124.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Το έργο περιλαμβάνει ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 87358, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyakastorias.gr.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24670-61792, FAX επικοινωνίας 24670-27494, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μπέντος Θεόδωρος (E-mail: deyak-2@otenet.gr).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνορίζεται η 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, με το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι αυτό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95  παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (προϋπολογισμός έργου 59.980,28 ), Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (προϋπολογισμός έργου 25.160,35 ), Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (προϋπολογισμός έργου 14.859,38 ) και περιλαμβάνει Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα

 

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 ΤΕΥΔ 

 

Last modified on Friday, 07 August 2020 08:25

Αναρτήσεις Διαύγεια

Σημεία Εξυπηρέτησης

Σημεία Εξυπηρέτησης

Δήλωση Βλάβης

Δήλωση Βλάβης

Δήμος Καστοριάς

logo kastoria transparent

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στην Ηλεκτρονική Έκδοση των νέων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

αμεση επικοινωνια

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας .

Συνδεθείτε μαζι μας

Μπορείτε να δείτε τις νεώτερες δημοσιεύσεις μας στο Facebook, Twitter και μέσω Rss Feeds