Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς» (Ταξινόμηση του έργου κατά CPV45332200-5), με προϋπολογισμό 1.838.709,68 € άνευ Φ.Π.Α..

Το έργο περιλαμβάνει ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 91893 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyakastorias.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24670-61792FAX επικοινωνίας 24670-27494, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μπέντος Θεόδωρος (E-maildeyak-2@otenet.gr).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνορίζεται η 09/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, με το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι αυτό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και άνω για έργαΥΔΡΑΥΛΙΚΑ(προϋπολογισμός 1.312.289,85 €, Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά,ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών και Απρόβλεπτα)και στην 1η τάξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (προϋπολογισμός 525.608,19 €, Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτακαι που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβασηκαλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Iτης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους36.774,19 €, και ισχύ τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσειςτου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29834/17-04-2019 Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤ7Μ465ΧΘ7-5Ρ4) περί ένταξης του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

 

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

pdfΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Last modified on Tuesday, 11 August 2020 18:37

Αναρτήσεις Διαύγεια

Σημεία Εξυπηρέτησης

Σημεία Εξυπηρέτησης

Δήλωση Βλάβης

Δήλωση Βλάβης

Δήμος Καστοριάς

logo kastoria transparent

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στην Ηλεκτρονική Έκδοση των νέων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

αμεση επικοινωνια

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας .

Συνδεθείτε μαζι μας

Μπορείτε να δείτε τις νεώτερες δημοσιεύσεις μας στο Facebook, Twitter και μέσω Rss Feeds