Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Ταξινόμηση του έργου κατά CPV45232400-6), με προϋπολογισμό 215.000,00 € άνευ Φ.Π.Α..

Το έργο περιλαμβάνει ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 92768, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyakastorias.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24670-61792FAX επικοινωνίας 24670-27494, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μπέντος Θεόδωρος (E-maildeyak-2@otenet.gr).

3.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνορίζεται η 15/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, με το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι αυτό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95  παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργαΥΔΡΑΥΛΙΚΑ(προϋπολογισμός 253.295,38€, Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα)και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβασηκαλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Iτης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

4.3. Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.300,00 €, και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο (κωδικός 2019ΕΠ04100011) χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 041.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

 

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

pdfΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ    

 

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

pdfΣΑΥ

 

pdfΦΑΥ 

 

Last modified on Friday, 25 September 2020 07:58

Αναρτήσεις Διαύγεια

Σημεία Εξυπηρέτησης

Σημεία Εξυπηρέτησης

Δήλωση Βλάβης

Δήλωση Βλάβης

Δήμος Καστοριάς

logo kastoria transparent

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στην Ηλεκτρονική Έκδοση των νέων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

αμεση επικοινωνια

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας .

Συνδεθείτε μαζι μας

Μπορείτε να δείτε τις νεώτερες δημοσιεύσεις μας στο Facebook, Twitter και μέσω Rss Feeds